Cookieverklaring Keeperstrainer.com

Onze gegevens:
Keeperstrainer.com
Telefoonnummer: 06-15477933
KvK-nummer: 27344859
www.keeperstrainer.com
info@keeperstrainer.com

Cookieverklaring:
Met cookies maken wij onze website gebruiksvriendelijk. In deze cookieverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat cookies zijn, welke cookies wij  gebruiken, waarom deze cookies gebruikt worden, hoe lang wij cookies bewaren en hoe u cookies kunt verwijderen.

Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze tekstbestanden plaatsen wij of andere partijen op uw computer of mobiele apparaat. Bij uw volgende bezoek lezen wij in het tekstbestand bijvoorbeeld uw voorkeuren of inloggegevens. Hierdoor hoeft u niet elke keer uw voorkeuren aan te geven en kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken. Onder het kopje ‘overzicht cookies’ ziet u welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze gebruikt worden.
Let op: Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze website of een deel daarvan naar behoren werkt.

Wijzigingen:
Wij kunnen de informatie in deze cookieverklaring zonder aankondiging wijzigen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig als wij onze website aanpassen of als de wetgeving wordt aangepast. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze cookieverklaring is gewijzigd.

Overzicht cookies:

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat voorkeuren worden opgeslagen, informatie wordt onthouden wanneer u naar een andere subpagina gaat, inloggegevens worden opgeslagen en onthouden wordt of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Dit geldt ook voor onze chatfunctie van Zendesk. Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Zendesk en uw gegevens worden anoniem behandeld.

Social media en Google Maps cookies
Wij maken geen gebruik van Social media cookies. Om kaarten te laten zien worden er door Google Maps cookies geplaatst.

Tracking cookies
Wij verbeteren onze website voortdurend door te analyseren hoe u onze website gebruikt, hoe u ons gevonden hebt en waar eventuele knelpunten zitten. Hiervoor worden cookies geplaatst door Google Analytics. Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google en uw gegevens worden anoniem behandeld en in geen geval gedeeld met Google.

Advertentie cookies
Wij gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden. Wij maken geen gebruik van Marketing cookies.

We bewaren de cookies niet langer dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.
Op de cookies die door andere partijen worden geplaatst is hun cookieverklaring van toepassing. Deze kan tussentijds wijzigen. De actuele cookieverklaring kunt u vinden op de website van de betreffende partij.

U kunt cookies ook verwijderen
Via uw internetbrowser (het programma waarmee u websites bekijkt) kunt u cookies verwijderen. Hoe dit moet hangt af van de internetbrowser. Wij hebben een korte handleiding voor de meest voorkomende internetbrowsers gemaakt.

Google Chrome: Ga naar instellingen, klik op geavanceerde instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en andere site- en plug-ingegevens en klik op browsegegevens wissen.

Internet Explorer: Ga naar instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en opgeslagen websitegegevens en klik op wissen.

Safari: Ga naar voorkeuren, klik op beveiliging, klik op cookies tonen, klik op alles verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op verwijderen.

Mozilla Firefox: Ga naar het menu en kies opties, selecteer privacy, kies aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis bij Firefox, klik op cookies tonen, klik op alle cookies verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op geselecteerde verwijderen.

Staat uw internetbrowser er niet bij? Of zijn de instellingen tussentijds gewijzigd? Gebruik dan de help- of zoekfunctie van uw internetbrowser.

Cookie statement Keeperstrainer.com

Our details:
Keeperstrainer.com
Phone number: 11-31- 615477933
Chamber of Commerce number: 27344859
www.keeperstrainer.com
info@keeperstrainer.com

Cookie notice:

With cookies we make our website user-friendly. In this cookie notice you will find our information, what cookies are, which cookies we use, why these cookies are used, how long we store cookies for and how you can delete cookies.

What are cookies?

Cookies are small text files in which information is stored. We or other parties place these text files on your computer or mobile device. On your next visit, for example, we will read your preferences or login details in the text file. This way you do not have to specify your preferences each time, which enables us to make the website more user-friendly. Under the section 'overview cookies' you can see which cookies we use and what they are used for.

Please note: If you do not give us permission to use cookies, we cannot guarantee that our website or part of it will work properly.

Changes:

We may change the information in this cookie policy without notice. Changes are necessary, for example, if we update our website or if legislation is changed. We recommend that you regularly check whether the information provided and the text of this cookie statement have changed.

Overview cookies:

Functional cookies
We use functional cookies to make our website work properly. No consent is required to use these cookies. They are cookies that ensure that preferences are stored, information is remembered when you go to another subpage, login details are stored and it is remembered whether you have given permission for cookies to be used. This also applies to our chat feature from Zendesk. We have an agreement with Zendesk to process your data anonymously.

Social media and Google Maps cookies
We do not use social media cookies. In order to show maps, Google Maps uses cookies.

Tracking cookies
We are constantly improving our website by analysing how you use our website, how you found us and where any difficulties occur. For this purpose, cookies are used by Google Analytics. We have signed an agreement with Google and your data will be treated anonymously and will under no circumstances be shared with Google.

Advertising cookies
We do not use the collected data for advertising purposes. We do not use marketing cookies.
We do not keep the cookies longer than legally required and strictly necessary for the execution of the purposes.
The cookies used by other parties are subject to their cookie policy. These may change in the mean time. The current cookie policy can be found on the website of the party concerned.

You can also delete cookies
You can delete cookies via your internet browser (the program with which you view websites). How to do this depends on your internet browser. We have created a short manual for the most common internet browsers.

Google Chrome: Go to settings, click on advanced settings, click on delete browsing data, select cookies and other site and plug-in data and click on delete browsing data.

Internet Explorer: Go to settings, click Clear browsing data, select cookies and saved website data and click Clear.

Safari: Go to preferences, click on security, click on show cookies, click on delete all or select one or more cookies and click on delete.

Mozilla Firefox: Go to the menu and choose options, select privacy, choose to use custom settings for Firefox history, click show cookies, click delete all cookies or select one or more cookies and click delete selected.

Is your Internet browser not listed? Or have the settings changed in the meantime? Then use the help or search function of your internet browser.