Verwerkersverantwoordelijke

Rob van Dijk Keepersschool gevestigd te Voorhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27344859, ook handelend onder de naam Keeperstrainer.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Keeperstrainer.com
T.a.v. Rob van Dijk Baarslaan 99
2215 XK te Voorhout
+31 (0)6 15477933
info@keeperstrainer.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Keeperstrainer.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam; - Geslacht;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
door een profiel op dezewebsite aan te maken, in correspondentie en
telefonisch;
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app; - Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Keeperstrainer.com verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Burgerservicenummer (BSN).
© 2018 All rights reserved Privacyverklaring Keeperstrainer.com
                    
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Keeperstrainer.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij je af te leveren;
- Keeperstrainer.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Keeperstrainer.com maakt geen gebruik van geautomatiseerde
verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Keeperstrainer.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zoals bijvoorbeeld voor het kunnen versturen van facturen
of inlogcodes. Op het moment dat het abonnement eindigt zullen wij
alle gegevens die wij niet meer nodig hebben in het kader van onze bewijspositie, administratie- of belastingverplichtingen worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Keeperstrainer.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Keeperstrainer.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 © 2018 All rights reserved Privacyverklaring Keeperstrainer.com

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Keeperstrainer.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keeperstrainer.com
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@keeperstrainer.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op jouw verzoek. Keeperstrainer.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Keeperstrainer.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@keeperstrainer.com.

Privacy verklaring

Privacy statement keeperstrainer.com

Processing manager Rob van Dijk Keepersschool, established in Voorhout, registered with the Chamber of Commerce under number 27344859, also acting under the name Keeperstrainer.com, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact information
Keeperstrainer.com
In terms of Rob van Dijk
Baarslaan 99
2215 XK, Voorhout
011-31-615477933
info@keeperstrainer.com

Personal data that we process
Keeperstrainer.com processes your personal data by making use of our services and/or because you provide this information to us yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:
- First name and surname; 
- Gender;
- Address;
- Telephone number;
- E-mail address;
- IP address;
- Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and over the telephone;
- Information regarding your activity on our website;
- List of contact details of the customer via an app; - Bank account number.

Special and/or sensitive personal data that we process
Keeperstrainer.com processes the following special and/or sensitive personal information about you:
- Social insurance number (SIN)

© 2018 All rights reserved Privacy Statement Keeperstrainer.com

Keeperstrainer.com processes your personal data for the following purposes:
- Processing your payment;
- Sending our newsletter and/or advertising brochure;
- To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services;
- Informing you about changes to our services and products;
- Offering you the possibility to create an account;
- To deliver goods and services to you;
- Keeperstrainer.com also processes personal data if we are required to do so by law, such as information we need for our tax returns.

Automated decision-making
Keeperstrainer.com does not use automated processing.

How long we retain personal data
Keeperstrainer.com will not keep your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected, for example, to be able to send invoices or login codes. When the subscription ends, all data that we no longer need within the framework of our evidentiary position, administration or tax obligations is destroyed.

Sharing personal data with third parties
Keeperstrainer.com will not sell your information to third parties and will only provide it to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We enter into a processing agreement with companies that process your data on our behalf in order to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Keeperstrainer.com remains responsible for these processes.

© 2018 All rights reserved Privacy statement Keeperstrainer.com

Cookies, or similar techniques, that we use
Keeperstrainer.com only uses technical and functional cookies and analytical cookies that do not invade your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone the first time you visit this website. The cookies we use are necessary for the technical functioning of the website and your ease of use. They make sure the website works properly and remember, for example, your preferences. They also allow us to optimize our website. You can unsubscribe from cookies by setting your internet browser in such a way that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored in your browser settings.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your possible consent for the data processing or to object to the processing of your personal data by Keeperstrainer.com and you have the right to transfer data. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organisation named by you.

You can submit a request for access, correction, deletion, data treatying of your personal data or a statement regarding your objection to the processing of your personal data to info@keeperstrainer.com. To make sure that the request for inspection has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, the Machine Readable Zone (the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Social insurance number (BSN/SIN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within one month at the latest. Keeperstrainer.com would also like to draw your attention to the fact that you have the possibility to file a complaint with the national regulator, the Personal Data Authority.

How we secure personal data
Keeperstrainer.com takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised modification. If you feel that your information is not properly secured or there is evidence of misuse, please contact us at info@keeperstrainer.com.