Algemene voorwaarden Keeperstrainer.com

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1     Abonnement: door het afsluiten van een overeenkomst met Leverancier sluit de Klant een abonnement bij Leverancier. Door het afsluiten van een abonnement verkrijgt de Klant middels een inlogcode toegang tot de online-omgeving van Keeperstrainer.com, waarin diverse trainingsmodulen voor Klant toegankelijk zijn, met het recht deze modulen uitsluitend te gebruiken in het kader van trainingen van (jeugd)keepers van de eigen voetbalvereniging.

1.2     Klant: de voetbalvereniging of individuele (keepers) trainer die de online trainingsmodule afneemt van Leverancier middels een Abonnement.

1.3     Leverancier: Rob van Dijk, Baarslaan 99, 2215XK, Voorhout. Handelend onder de naam Keeperstrainer.com, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27344859 Btw ID nummer: NL002059194B50. E-mail: info@keeperstrainer.com. Telnr.: 06-15477933. 

1.4     Schriftelijk: in het kader van deze algemene voorwaarden geldt een bericht of bevestiging van Leverancier of Klant via e-mail, sms of whats app eveneens als schriftelijk.

1.5     Trainingsvormen: de diverse trainingsvormen binnen de trainingsmodulen van Keeperstraining.com, welke grotendeels zijn gebaseerd op de trainingen waaraan Leverancier tijdens zijn actieve profcarrière heeft deelgenomen en welke trainingen hij na zijn actieve profcarrière heeft gegeven en nog steeds geeft.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1     Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedin­gen en overeenkomsten en zijn van toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde leveranties c.q. verrichte diensten en/of werkzaamheden.

2.2     Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Klant maken geen deel uit van de overeenkomst en binden ons derhalve niet, tenzij wij deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard, in welk geval deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven en bij tegenstrijdigheden prevaleren

2.3 Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.

2.5 Wanneer één of enkele van deze bedingen uit de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd gelden en zullen partijen het betreffende beding onverwijld vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1     Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2     Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk op­gegeven. Deze zijn voor Leverancier slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven ons (intellectueel) eigendom en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden.

3.3     De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen en/of tarieven zijn inclusief BTW.

3.4     De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) door Klant van het aanbod van Leverancier. Met deze aanvaarding aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft Leverancier het recht dit aanbod binnen 3 dagen na kennisneming van de aan­vaarding te herroepen.

3.5     Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toe­zeggingen door ons personeel of eventueel andere tussenpersonen, binden Leverancier slechts indien deze door Leverancier schriftelijk is bevestigd.

3.6     Keeperstrainer.com is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een aanvraag van een Abonnement te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van het Abonnement te verbinden.

3.7     Alle uitnodigingen tot het doen van een aanbod door Keeperstrainer.com geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.8     Het proefabonnement welke op www.keeperstrainer.com beschikbaar is, is gratis en vrijblijvend en heeft een maximale duur van 1 maand. Afnemer is niet verplicht na afloop van het proefabonnement een betaald abonnement af te sluiten.

3.9     Per huishouden mag maximaal 1 proefabonnement per jaar worden afgesloten.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1     Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Leverancier is gerechtigd de prijzen jaarlijks of tussentijds te wijzigingen indien externe factoren hier aanleiding toe geven.

4.2     De in artikel 4.1 bedoelde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting.

4.3     De Klant ontvangt binnen een week na ingangsdatum van het Abonnement een factuur ter voldoening van het overeengekomen Abonnement.

4.4     Leverancier factureert digitaal in de vorm van een Portable Document Format (pdf).

 

Artikel 5 – Levering

5.1     Het Abonnement wordt door Leverancier geleverd middels het verschaffen van de inloggegevens en het verlenen van online-toegang tot keeperstrainer.com.

5.2     Leverancier zal deze inloggegevens zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 10 dagen na de aanvaarding van Klant, zoals bedoeld in artikel 3.4, aan de daartoe door Klant aangewezen persoon te verstrekken via e-mail.

5.3     Overeengekomen termijnen hebben nimmer te gelden als fatale termijnen.

 

Artikel 6 – Looptijd overeenkomst

6.1     Door het afsluiten van een Abonnement, abonneert de Klant zich tot wederopzegging doch tenminste voor een termijn van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het door Leverancier verstrekken van de inloggegevens aan Klant overeenkomstig artikel 5.2.

6.2     Een Abonnement dient uiterlijk één maand voor het einde van het lopende (abonnement) jaar schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het Abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor een termijn van één jaar.

Artikel 7 – Betaling

7.1     Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aangewezen rekeningnummer in de valuta waarin is gefactureerd.

7.2     Bij het aangaan van het Abonnement kan de Afnemer kiezen uit betaling per automatische incasso, iDeal, Bancontact of Creditcard (Visa, Mastercard, American Express). Indien de consument kiest voor betaling per creditcard, dan wordt het bedrag na autorisatie direct afgeschreven. De Afnemer kan de betaalwijze gedurende de abonnementsperiode zelf laten wijzigen van iDeal, Bancontact of Creditcard naar incasso en vice versa. De geldende abonnementsprijzen zijn te vinden op de homepage van de www.keeperstrainer.com onder het “kopje” abonneren.

7.3     Met in acht neming van de looptijd (Art. 6) kan betaling van abonnementsgeld door klant aan leverancier, met toestemming van leverancier, maandelijks plaats vinden d.m.v. een automatische incasso. Het door de leverancier aan klant verstrekte doorlopende incassoformulier dient hierbij voor aanvang van het abonnement, door klant, volledig ingevuld en ondertekend aan leverancier geretourneerd te worden. Het storneren van een door Keeperstrainer.com (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichting

7.4     Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de Klant niet toegestaan zijn betalingsverplich­ting jegens Leverancier te verrekenen met een vordering van de Klant op Leverancier uit welken hoofde dan ook.

7.5     Leverancier is gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling, con­tante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van de Klant te verlangen.

7.6     In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Leverancier gerechtigd zonder voorafgaande mededeling of som­matie vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Leverancier. Bij het bereke­nen van de rente wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand beschouwd.

7.7     Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de Klant.  De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Leverancier gemaakte gerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke kosten hanteert Leverancier een percentage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,-.

7.8     Onverminderd het in dit artikel bepaalde is leverancier bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nako­ming van enige op de Klant rustende verplichting gerech­tigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestel­ling buitengerechtelijk te ontbinden en verdere toegang tot de online-omgeving van Keeperstrainer.com per direct te onthouden, onverminderd het recht om vergoeding van de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeen­komst geleden schade op de klant te verhalen.


Artikel 8 – Klachten

8.1     Eventuele klachten ter zake het Abonnement en/of de Trainingsmodulen dient de Klant binnen 8 dagen nadat de Klant een tekortkoming heeft geconstateerd schriftelijk aan Leverancier mee te delen.

8.2     Indien de klacht niet binnen de gestelde termijn door Leverancier is ontvangen, komt elk verweer en elke vordering van de Klant dienaangaande te vervallen.

8.3     De indiening van een klacht geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1     Alle teksten, afbeeldingen en multimedia-inhoud beschikbaar vanaf het ingangspunt URL: www.keeperstrainer.com en alle pagina's binnen dat domein (de "website"), en alle bijbehorende code (inclusief maar niet beperkt tot HTML en andere scripts) op deze site zijn eigendom van Leverancier. Al het materiaal op deze website, waaronder (maar niet beperkt tot) teksten, foto's, afbeeldingen van trainingssituaties, illustraties, audioclips en videoclips, wordt beschermd door copyrights die eigendom zijn of worden beheerd door Leverancier of door andere partijen die hun materiaal in licentie hebben gegeven aan Leverancier. 
De toepassing van artikel 8 Auteurswet wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2     De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten (licentierechten) die bij deze voorwaarden aan de Klant worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de klant tot verveelvoudiging van gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is verboden. Een aan de klant toekomend recht of gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden en beperkt zich uitsluitend tot gebruik van het geleverde of ter beschikking gestelde binnen het kader van trainingen aan (jeugd)keepers binnen de eigen voetbalvereniging. Het gebruiksrecht beperkt zich voorts tot het in de overeenkomst genoemde doel, aantallen of tijdsduur, of enige andere wijze van beperking van de omvang.

9.3     Wijziging van de materialen, of het gebruik van het materiaal voor ieder ander doel dan het doel waarvoor de Klant in het kader van deze overeenkomst een gebruiksrecht heeft verkregen, is een schending van het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten. Het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of computeromgeving is verboden.

9.4     Bij overtreding van de bepalingen uit dit artikel of overige bepalingen uit de algemene voorwaarden, waaronder mede begrepen misbruik, is Leverancier gerechtigd op ieder moment het gebruiksrecht van de Klant in te trekken nadat door Leverancier schriftelijk mededeling is gedaan aan de Klant van het voornemen tot intrekking van het gebruiksrecht, onverminderd het recht van Leverancier tot het inroepen van overige rechtsmiddelen.

 

Artikel 10 – Veiligheid

10.1   De Leverancier heeft de trainingsvormen binnen Keepertrainer.com uiterst zorgvuldig samengesteld en deze trainingsvormen zijn mede gebaseerd op de trainingen waaraan Leverancier tijdens zijn (prof)carrière heeft deelgenomen c.q. deze trainingen zelf heeft gegeven en nog steeds geeft. Desalniettemin is het gebruik van de Trainingsvormen op
eigen risico. De Trainingsvormen worden aangeboden om de (keepers)trainer van de Klant
te ontlasten en te helpen op het gebied van training van de (jeugd)keepers van de voetbalvereniging van Klant. Leverancier doet geen uitspraken over de te behalen resultaten bij het gebruik van de Trainingsvormen op Keeperstrainer.com, kan deze ook niet garanderen en kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor een daardoor ontstaan verlies, schade of letsel. 

10.2   In dit kader wijst Leverancier de Klant op het belang om haar leden er op te wijzen dat in beginsel geen fysieke activiteit moet worden uitgevoerd zonder eerst een arts te raadplegen.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1   Leverancier is niet aansprakelijk voor door de Klant dan wel enige derden geleden schade ten gevolge van het uitvoering geven van c.q. deelname aan de Trainingsvormen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Leverancier.

11.2   Leverancier aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de Klant dan wel enige derden geleden schade, die het gevolg is van het niet voldoen van de Trainingsvormen van Leverancier  aan redelijkerwijs daaraan te stellen eisen (bijvoorbeeld op grond van voorschriften van de KNVB of de wet), indien en voor zover deze aanspra­kelijkheid door de verzekering van Leverancier wordt gedekt.

11.3   Iedere aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier in het betreffende geval zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

11.4   Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier om enige reden geen dekking biedt, dan wel de schade geheel of ten dele niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal de waarde van de factuur (exclusief BTW) die de Klant in dat betreffende jaar aan Leverancier heeft betaald.

11.5   Leverancier is niet aansprakelijk voor door de Klant dan wel enige derde geleden schade, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Klant of enige derde van de Trainingsvormen van Leverancier.

11.6 De Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van der­den tot vergoeding van enigerlei schade, die het gevolg is of samenhangt met de Trainingsvormen.

11.7 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

11.8 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Leverancier te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.


Artikel 12 – Overmacht
Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt mede begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van de website www.keeperstrainer.com als gevolg van bijvoorbeeld elektriciteitsstoringen, het crashen van de computer van Leverancier of van de server waarop de website www.keeperstrainer.com wordt gehost.

 

Artikel 13 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument.

Een groot deel van de inhoud van de website www.keeperstrainer.com wordt aangeboden als
download en valt onder de uitzondering van de ‘levering van digitale inhoud’. Derhalve
verklaart consument bij het aangaan van de overeenkomst afstand te doen van het recht op
herroeping.
Door het digitale abonnement te bestellen en te betalen vraag je direct toegang tot aankoop en ziet u
af van uw recht op herroeping, met dien verstande dat je geen afkoelperiode hebt waarin je je
aankoop kunt annuleren.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

14.1   Op alle overeenkomsten tussen de Leverancier en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2   Alle geschillen tussen de Leverancier en de Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de rechter in de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

14.3   Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website keeperstrainer.com en zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag en worden op verzoek kosteloos aan u toegezonden.

 

Voorwaarden